Muzikoterapie

 

 

 

 

K muzikoterapii (MT) jsem se dostal při svém působení v občanském sdružení Š-terapie, které se věnovalo realizaci programů pro děti hospitalizované v nemocnicích. S šašoury jsem měl poprvé možnost vyzkoušet si magickou moc hudby a zvuků. Nakolik šlo tenkrát o muzikoterapii nebo ne by možná různí odborníci hodnotili různě. Pro mne bylo důležité m.j. to, že se většinou podařilo vytvořit s dětmi vztah, ve kterém se  malí pacienti pomocí hudby a hravosti uvolnili a naplnili ho spolu s námi důvěrou. Vztah, bez kterého žádná terapie nemůže účinně fungovat.

Fenomén hravosti a uvolnění působí podle mého názoru pozitivně u všech klientů. Umožňuje ošetřit nebo alespoň zmírnit bolest zranění viditelných i skrytých. Oblasti, které mohou být člověkem někdy vědomě, někdy nevědomě uzavírány a blokovány. MT může přinést důležité informace diagnostické, významné pro další terapii, nebo může působit hojivým způsobem přímo. Není však vždy žádoucí rozkrývat příčiny bolesti do hloubky. Zvláště, pokud si není terapeut jistý, že je on i klient připraven v danou chvíli takové ošetření dovést do úspěšného konce.

Po skončení aktivní činnosti Š-terapie jsem jako dobrovolník v centru sociálních služeb Klíč Olomouc několikrát zkoušel působení MT na klienty tohoto zařízení. V Klíči jsem pak po studiu speciální pedagogiky začal od roku 2010 pracovat a po nástupu na pracoviště v Olomouci - Hejčíně jsem se začal v roce 2011 věnovat MT intenzivněji. Od tohoto roku jsem si začal rozšiřovat další vzdělání v MT prostřednictvím kurzů, přednášek a workshopů k získání nových znalostí a dovedností, jak nástroje MT správně,citlivě i efektivně využívat. V červenci 2012 jsem pak byl přijat za člena Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)  www.musictherapy.cz

 

Muzikoterapie díky využívání zvuků, rytmů, melodií, textů i celkové harmonie nepůsobí na klienty jen v rovině pasivního přijímání a v rovině relaxační, ale i v poloze aktivizační. Aktivizační metody u klientů se zdravotním postižením bylo tématem mé závěrečné práce na studiu  speciální pedagogiky. Text této práce je uveden v samostatném bloku.

 

Klienti mohou být terapeuticky aktivizováni v MT hrou na nejrůznější nástroje rytmické i melodické a rozvíjí se tak nejen jejich emocionální a mentální zdraví, ale i hybnost některých fyzických orgánů.

 

U klientů s handicapem v oblasti komunikační poskytuje může muzikoterapie nabídnout rozvoj komunikace zvláště při sdílení nálad, potřeb, vnitřního naladění i reakcí na lidi a události z běžného života.

 

Při skupinové muzikoterapii je možné u klientů diagnostikovat a rozvíjet sociální dovednosti. Na jedné straně mohou získávat schopnost naslouchat a respektovat ostatní. Na straně druhé se mohou naučit se zdravým sebevědomím lépe vyjádřit své názory a pocity před kolektivem.

 

Práce s písničkami poskytuje v muzikoterapii rozvoj kognitivních funkcí i kreativity klientů.  Jde jak o zpívání melodií, o procvičování paměti textů a o diskuzi nad obsahem písně, tak také o projekci a sdílení svých příběhů a pocitů při skládání vlastních jednoduchých písní.

 

Velký význam má hudba u klientů, kteří nemají zpracovány nebo neumí zpracovat některé pro ně významnější prožitky a nemohou tak uvolnit a sdílet svou emoční energii. A to jak pozitivní, tak i negativní. Zvláště u agresivních klientů poskytuje muzikoterapie (například citlivě vedenou hrou na nejrůznější bicí nástroje) možnost uvolnění této energie a zmenšení výskytu nežádoucích poruch chování.

 

U klientů s poruchou autistického spektra se někdy s výhodou používají ke zlepšení koncentrace a zpřítomnění hudební nástroje, které vydávají kovové zvuky nebo i alikvótní tóny  (zvonkohry, triangly, tibetské zvonky, hank drumy, kartálky, gongy a další kovové hudební nástroje). U klientů s epileptickými záchvaty se na základě kladných výsledků průzkumů může využít hra na tibetské mísy.

 

Správná činnost dýchacích orgánů, které na lidský organizmus působí velmi komplexně, rozvíjí muzikoterapie úspěšně pomocí nejrůznějších dechových nástrojů. Oblíbené jsou tradiční lidové nástroje, které mají ladění pentatonické a umožňují tak souhru více nástrojů bez většího hudebního talentu či hudebního sluchu. Uvolnění a hravost úspěšně přináší často i obyčejné plastové kazu.