MT - vzdělání a praxe

Vzdělání a praxe

Nemyslím si, že počet absolvovaných odborných kurzů, workshopů a studií udělá z člověka nutně dobrého odborníka. Myslím si, že mezi základní podmínky k úspěšné praxi terapeuta či jiné lidem pomáhající profese je schopnost sebereflexe, nadhled spolupracující s humorem a umění nahlížet do obsahů a záměrů svých myšlenek, pocitů, slov a činů. Nakolik jsou v souladu s tím, co je prospěšné pro mne a pro ostatní. Jakmile člověk umí udělat pořádek u sebe a dokáže hojit své vlastní rány, je připraven nabídnout tyto služby i ostatním. Dle mého přesvědčení jen touha pomáhat nestačí. Není možné nabízet pomoc a lásku, neumím-li pomoc a lásku dávat sám sobě. Chci-li ze svého poháru uhasit žízen žíznivých, měl bych ho mít plný.

 

Oficiální školy podporující oblast muzikoterapie a arteterapie

            2007-2010:    Univerzita Palackého v Olomouci, Speciální pedagogika

2008-2010:    Univerzita Palackého v Olomouci, Pedag.studium učitelů

 

Kurzy a vzdělání související s oblastí muzikoterapie, arteterapie a další prací s klienty

2013:               Empatický kontakt (Nenásilná komunikace dle M.B.Rosenberga) Ivany Horákové

                       Úvod do preterapie Aurélie Chábové

            2012:               Kurz Muzikoterapie jako cesta k člověku Matěje Lipského

                       Kurz Muzikoterapie - brána do světa klienta Jiřího Kantora

                       Kreativní kognitivně-behaviour muzikoterapie a švédská FMT metoda Kataríny Grochalové

                       Kurz kurz Arteterapie - Úvod do muzikoterapie a imaginačních technik Zdeňka Šimanovského

                       a M.Bažantové - Štefančíkové

                       a M.Bažantové - ŠtefančíkovéVíce zde: https://utkani.webnode.cz/nuzikoterapie/mt-vzdelani-a-praxe/

                       Kurz Základy muzikoterapie pro seniory Jitky Suché

                       Kurz automatické kresby I. Jitky Králikové

                       Kurz Bazální stimulace I.  

                       Práce s krizí a tělem Yvonny Lucké a Luboše Kobrleho

                       Psychosociální a komunikační dovednosti Ivany Honzlové

                       Komunikace s agresivním klientem Jana Svobody

2011:               Kurz muzikoterapie manželů Plecháčkových

2000:               Seminář muzikoterapie a herní terapie vedený muzikoterapeutem a psychologem Zdenkem Šimanovským

  

 

Workshopy související s oblastí muzikoterapie, arteterapie a další prací s klienty

            2012               V rámci Mezinárodní konference expresivních terapií Společný prostor účast na přednáškách a workshopech:
                                   Gerharda Tucka - Muzikoterapie na IMC
                                   Josefa Krčka - Musica Humana
                                   Ivany Vostárkové - Být svým hlasem

 

Praxe související s oblastí muzikoterapie, arteterapie a další prací s klienty:

2012               Zahájení muzikoterapie v centru sociálních služeb Klíč Olomouc

2012               Náslech na hodinách muzikoterapie v Základní škole a Praktické škole Svítání o.p.s. v Pardubicích u Zd.Melichara

2010               Pracovník sociálních služeb v centru sociál.služeb Klíč v Olomouci (doposud)

2010               Školní praxe ve škole Credo Olomouc v rehabil.třídě muzikoterapeuta Jiřího Kantora

2008-2009       Dobrovolník pro práci s mentálně postiženými CSS Klíč, včetně pomoci u dramaterapeutického Divadla My - viz https://divadlomy.webnode.cz/  (působení doposud - již jako pracovník CSS Klíč)

1999-2004       Založení a vedení obč.sdružení Š-terapie pracující na principech herní terapie, muzikoterapie a dalších expresivních terapiích (více samostatný blok "Š-terapie")

1999:              Stáž v britských nemocnicíh zaměřená na herní terapii (viz článek v bloku "Š-terapie")

 

Členství v muzikoterapeutických organizacích

Od července 2012 jsem byl přijat za člena Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) viz  https://www.musictherapy.cz/

            

Účast v hudebních seskupeních:

S různou úspěšností a délkou trvání jsem byl účasten při muzicírování v těchto dlouhodobě i krátkodobě fungujících hudebních tělesech  =o)

- Smyčcový orchestr při LŠU Přerov

- Symfonický orcestr při LŠU Přerov

- Folkrockové trio ( folkrock, blues)

- Markus band (historická a pseudohistorická hudba z doby baroka, renesance a gotiky)

- Klíč modře (jazzrock, rock, blues)

- Rohlík a bronz (směs rocku, blues a jiných směrů přinášející pohodu a radost)

- H-band (jazz, jazzrock; m.j. upravené melodie z TV - Večerníčků a další filmové super pecky =o)

- Namaste  (improvizační meditativní a relaxační hudba)

- MANAWA (improvizační meditativní hudba inspirovaná východem i našimi šamanskými kořeny)

- ZRCADLENÍ / ÍNELDACRZ (improvizační hudební meditace inspirovaná východem)

 

Informace o některých lektorech a vyučujících:

Mgr. et Mgr. Matěj Lipský

předseda CZMTA a jednatel ve Světové federaci muzikoterapie za ČR, psycholog, speciální pedagog, externí vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, praktikující muzikoterapii: v MŠ Sulanského, Dětském centru Thomayerovy nemocnice a v Paprsku v  Praze - Hloubětíně. 

 

Mgr. Jiří Kantor

místopředseda CZMTA, speciální pedagog a hudebník, interní vyučující na Ústavu speciálně pedagogických studií při Univerzity Palackého v Olomouci. Praktikující muzikoterapii: dříve v rehabilitační třídě speciální školy Credo Olomouc, nyní v Dětském centru Thomayerovynemocnice v Praze.

 

Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek, Rakousko

Programový ředidel pro muzikoterapii na Katedře zdravotních věd na Univerzitě aplikovaných věd v Kremži v Rakousku, programový ředitel orientální a etnické muzikoterapie v Rakousku, docent na Univerzitě ve Vídni, Lékařské univerzitě ve Vídni, Univerzitě hudby a dramatického umění ve Vídni, průkopník "orientální muzikoterapie", jeho oborem jsou lékařská antropologie, muzikoterapie v klinickém kontextu, islámská náboženská výchova a islámští mystikové, je také poradcem rakouského ministra zdravotnictví a koordinátorem pro muzikoterapii v "Dolnorakouském zdravotním a sociálním fondu".

 

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

zakládající člen Sekce muzikoterapie ČPS, České asociace systemických konstelací ČASK a České muzikoterapeutické asociace CZMTA, autor a spoluautor sedmi knih a dvou DVD k muzikoterapii, několika CD, scénářů pro rozhlas a televizi.

 

Josef Krček

zakladatel soukromé muzikoterapeutické školy Musica Humana,místopředseda Anthroposofické společnosti ČR,  někdejší učitel muzikoterapie a hudební výchovy ve škole Jana Amose Komenského v Praze muzikoterapii a na Waldorfské škole v Příbrami zakladatel vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé.

 

Katarína Grochalová, PhDr

diplomovaný hudební terapeut FMT-metody.  Studovala FMT-metodu na hudebně-terapeutickém institutu ve švédské Uppsale. Kromě toho absolvovala hudebně-terapeutický kurz M. Gerlichové v Praze, základní a první licenční kurz Tomatisovy metody ve Stockholmu a výcvik programu MUISK v Uppsale.

Pracuje jako hudební terapeut na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově handicapované v Brně a věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou článků o FMT-metodě a příspěvku v publikaci Základy muzikoterapie – Grada 2009. Členka asociace švédských muzikoterapeutů FMS a České asociace muzikoterapeutů.

 

PhDr. Yvonna Lucká,

atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí, akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor), zakládající člen Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředseda a trenér International Institut for Biosynthesis v Heidnu,  člen supervizního EAP, odborný garant výukových programů v Remediu ( Komplexní krizová intervence, Základní krizová intervenci, Trauma a podobně),  dlouhodobá zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, akreditovaný supervizor ČIS (teaching supervizor)

 

Mgr. Ivana Vostárková

herečka, hlasový pedagog na DAMU ( KVD, KATAP), je zaměřená na psychologii a kulturu sociální komunikace. lektoruje semináře zaměřené na práci s hlasem jak pro hlasové profesionály, tak pro pedagogy, právníky, managery, psychology, muzikoterapeuty a další profese. v ČT působí jako hlasový a mluvní pedagog, individuálně vede zpěváky ( Aneta Langerová, Lenka Dusilová, David Koller). Těžištěm její práce se stává oblast terapeutická, věnuje se hlasové analýze a psychosomatickým souvislostem.

 

Mgr. Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček

manželé, muzikoterapeuti, hudebníci realizující MT pro širší klientelu, pořádající kurzy MT, hudební programy, hudební vystoupení, školení.

 

Mgr. Jitka Králiková

muzikoterapeutka, arteterapeutka, příznivce artefiletiky a celostního přístupu k člověku a vesmíru, kantorka ve škole Světla srdce a pravdy

 

PhDr. Ivana Honzlová
lektorka komunikačních a manažerských dovedností, osobního rozvoje, absolventka VŠ studia oboru český jazyk-psychologie a studií v oblasti psychosociální pomoci v krizových situacích, efektivního vzdělávání dospělých, supervize praxí, atd.

 

Poznámka:

Kompletní informace o mém vzdělání jsou v bloku "O mně"